2022 දී පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලිය පුළුල් කිරීම සඳහා වූ සැලසුම් අතැර දැමීමට සිදුව තිබෙනවා

2022 දී පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලිය පුළුල් කිරීම සඳහා වූ සැලසුම් අතැර දැමීමට සිදුව තිබෙනවා

Related Articles