99 ලෝක කුසලානයේ අපූරු අවසන් පන්දුවාරය

දකුණු අප්‍රිකානුවන්ට 1999 ලෝක කුසලාන අවසන් තරගයට පිවිසීමේ අවස්ථාව අහිමි කළ අවාසනාවන්ත පන්දුවාරය.

Related Articles