ඉන්දීය ක්‍රිකට් විරුවෙකුගේ නික්ම යාම

මීට වසර 16කට පමණ පෙර කොණ්ඩය මඳක් වවාගත් තරුණයෙකු ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට සුදුසුකම් ලැබුවා. ඔහු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුළ අමරණීය චරිතයක් වනු ඇතැයි එදා කවුරුත් සිතන්නට නැතුව ඇති.

Related Articles