ලොව දිනන අපේ සටන් කලාව: අංගම්පොර

2019 දී ඉවත් කෙරුණු අංගම්පොර තහනමත් සමඟ අංගම්පොර කලාව ලොව පිළිගත් තරගයක් බවට පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පාරම්පරික දේශීය සටන් කලා සංගමය (STIMA) වැනි සංවිධාන උත්සාහ කරමින් සිටිනවා.

Related Articles