එක්දින කඩුලු ත්‍රිත්වයේ රජු- ලසිත් මාලිංග

එක්දින ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසය තුළ වැඩිම කඩුලු ත්‍රිත්ව ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලසිත් මාලිංග යි. ඔහු එම කඩුලු ත්‍රිත්ව ලබාගත් අවස්ථා 3ම ඔබට මතක් කරගන්න පුළුවන් ද?

Related Articles