ටෝකියෝ ඔලිම්පික් බිමේ නෙත් ඇද ගත් දසුන් 6ක්

2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ දී සිදු වුණු මේ සුවිශේෂී සිදුවීම් හයෙන් කීයක් ගැන ඔබ කලින් දැන සිටියා ද?

Related Articles