1996 විල්ස් ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගය

ශ්‍රී ලංකාව සහ එංගලන්තය අතර පැවැත්වුණු 1996 විල්ස් ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරගය ගැන යි මේ.

Related Articles