ටෙස්ට් ත්‍රිත්ව ශතක ලබාගත් ලාංකීය පිතිකරුවන්

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් තෙවරක දී පිතිකරුවන් තිදෙනෙකු ටෙස්ට් ත්‍රිත්ව ශතක ලබාගත්තා. ඒ පිතිකරුවන් ඔබට මතක ද?

Related Articles