2019 කාන්තා ලෝක කුසලානය​

මෙවර කාන්තා පාපන්දු ලෝක කුසලානය පසුගිය දා ප්‍රංශයේ දී අවසන් වුණා. මෙවර තරගාවලියට රටවල් 24ක් සහභාගී වී සිටියා.

Related Articles