කතුරු ඔංචිල්ලා පැදපු එදා ගමේ අවුරුද්ද

අවුරුදු කාලෙට සිදු වන සමාජ සිද්ධි නිසා බක් මාසේ සෑම ගමක් ම පාහේ අපූරු ජීවයකින් පිරෙනවා. මේ නිසා අවුරුදු පණිවිඩය ගමේ කාටත් කල්ඇතුව  දැනගන්න ලැබෙනවා.

article

හොයා ගන්න බැරි කැලෑ බඩු ඇති පිටකොටුවේ කැලෑ පොළ

කොළඹ පිටකොටුවට නුදුරු ව බැස්ටියන් මාවතට යාබද ව එක් පසෙකින් දුම්රිය මාර්ගයට ආසන්න ව පිහිටි හිස් පෙදෙසක් අවුරුදු කීපයක පටන් අපූරු වෙළෙඳපොළක් පැවැත්වෙන තැනක් බවට පත් ව තිබෙනවා.

article

End of Articles

No More Articles to Load