සමබර කලාව

පැතලි ගලක් උඩ තවත් ගලක් ආදී වශයෙන් තබා තිබෙන පින්තූර ඔබ දැක ඇති. නමුත් එය කලාවක් බව ඔබ දැන සිටියා ද?

Related Articles