කුරුවිට පැරණිත ම මඟේ සිරිපා කරුණා කරමු

දුෂ්කර ම මෙන්ම වඩාත් සුන්දර වටපිටාවකින් යුතු මාර්ගය වන්නේ කුරුවිට එරත්න සිට ඇරඹෙන වන්දනා මාර්ගය යි. රමණීය පරිසර පද්ධතියක චමත්කාරය මේ මාර්ගයේ ගමන් කරද්දී විඳ ගත හැකි යි.

article

End of Articles

No More Articles to Load