කුසල් බණ්ඩාරනායක සමග ලංකාවේ වීදි මැජික්

ගිය සතියේ අපි වීදි මැජික් වලට නමක් දරා සිටින කුසල් බණ්ඩාරනායක සමග පාරට බැස්සේ හමුවන අයට හොඳ අත්දැකීමක් ලබාදෙන අදහසින්. ඉතින් වෙච්ච දේ බලන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක ඔබත් නරඹන්න.

Related Articles