ලෝකෙම ජයගත් අපේ කොත්තු හරියට කමු

කෑම කිව්වොත් ශ්‍රී ලාංකේය සලකුණක් තමයි කොත්තු කියන්නේ. කොත්තුවල ඉතිහාස කතාව එක්ක රස රහසක් දැනගන්න කැමතිද?

Related Articles