පාරට රසය ගෙනා Street Food

ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධාකාර street food ගැන ඔබ එක්ක තොරතුරු ටිකක් බෙදාගන්න අප හිතුවා. ඔබත් අසා තිබෙන, රස බල තිබෙන වගේම, තවම නැතත් ඉක්මනින්ම රස බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන street food එහෙමත් ඒ අතර තියෙනවා ද කියලා?

Related Articles