සුන්දර 18 වංගුවේ යටගිය කතා

මහියංගනය කී විට ම අපට මතක් වන්නේ 18 වංගුව හරහා මහියංගනයට දිවෙන ඉතා සුන්දර දසුන් පිරිවරා ගත් කඳුකර පාර යි. කාලයක් ඉතා දුෂ්කර, නිතර නාය යාමට ලක්වන පටු පාරක් ලෙස පැවති දහඅට වංගුව පසුගිය කාලයේ නවීකරණය කර පළලින් වැඩි මං තීරු දෙකකින් යුත් මාර්ගයක් බවට පත් කර තිබෙනවා.

මේ නිසා 1990 දශකය පමණ වන තෙක් නිතර සිදු වූ අනතුරු අද එහි වාර්තා වන්නේ කලාතුරකින්. මේ ඔබටත් දහඅට වංගුව ඔස්සේ ගමන් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීමක්.

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න https://tinyurl.com/4hkk98tf සබැඳියට පිවිසෙන්න.

Related Articles