දකුණු ඇමරිකාව පෝෂණය කරන මහා ගඟ

දිග ප්‍රමාණයෙන් නයිල් ගගට පමණක් දෙවනි වන ඇමසන් ගංගාව දකුණු ඇමරිකාවේ හදවත ලෙස සැලකෙනවා. 

Related Articles