සුන්දර අරිසිමලේ වෙරළ

ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළේ ප්‍රදේශයක සහල් ඇට මෙන් වූ වැලි කැට දක්නට ලැබෙනවා. නිසා එම එයට “අරිසිමලේ” යන නම පටබැඳී තිබෙනවා.

Related Articles