පරිසරය රකින බාර්සිලෝනාවේ හරිත කලාප

වර්තමානයේ බොහෝ නගර ආශ්‍රිතව පරිසර දූෂණය වැඩි වශයෙන් සිදුවන්නේ අධික රථවාහන තදබදය නිසා යි. එයට විසඳුමක් වශයෙන් පසුගිය කාලයේ දී ස්පාඤ්ඤයේ බාර්සිලෝනා නගරය ආශ්‍රිතව අපූරු ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ වුණා.

Related Articles