බතලේගල පර්වතයේ අසිරිය විඳගනිමු

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අරණායක ප්‍රදේශයේ පිහිටා තිබෙන බතලේගලට “බයිබල් රොක්” කියන නම වැටුණේ ඇයි කියලා අනුමාන කරන්න පුළුවන් ද?

Related Articles