සුන්දර උණවටුන වෙරළ තීරයේ අසිරිය

දකුණු මුහුදු තීරයේ පිහිටා ඇති සුන්දරම වෙරළ තීරයක් වන උණවටුන ගැන මේ තොරතුරු ඔබ කලින් අසා තිබුණා ද?

Related Articles