දුන්හිඳ දිය ඇල්ලේ අසිරිය විඳගනිමු

බදුලු ඔයෙන් නිර්මාණය වුණු සුන්දර දුන්හිඳ දිය ඇල්ල සංචාරක ආකර්ෂණය නොඅඩුව දිනාගෙන තිබෙන ස්ථානයක්. Oඔබ තවමත් දුන්හිඳ නැරඹීමට ගොස් නැත්නම් ඒ ගැන දැනගන්න මෙම වීඩියෝව නරඹමු

Related Articles