මඩකලපුව සුන්දර කරන කල්ලඩි පාලම

නැගෙනහිර පළාතේ ඇති මේ අලංකාර යකඩ පාලම අසල සින්දු කියන මාළුන් ගැවසෙන බවට විශ්වාසයක් පවතිනවා.

Related Articles