ත්‍රිකුණාමලයට සුන්දරත්වයක් ගෙනෙන කින්නියා පාලම

දශක 2කට පමණ පෙර කින්නියා ගම්මානයේ වැසියන් කින්නියා කලපුව හරහා ගොඩබිමට ගමන් කළේ පාලම් පාරුවක් ආධාරයෙන්. නමුත් 2009 වසරේ ඉදිවුණු කින්නියා පාලම නිසා බොහෝ දෙනෙකුට සෙත සැලසුණා.

Related Articles