ලංකාව පෝෂණය කරන මහා ගංගාව

මහවැලි ගඟ ආරම්භ වන්නේ සිරිපා කඳුවැටියෙන්යැ යි බොහෝදෙනා විශ්වාස කරනවා. නමුත් මෙම කරුණ අසත්‍යයක්.

Related Articles