ත්‍රිකුණාමලය සුන්දර කරන මාබල් වෙරළ තීරය

සුන්දර නැගෙනහිර මුහුදු තීරයේ එක්තරා වෙරළ තීරයකට හිරු රැස් පතිත වුණු විට කිරිගරුඬ මෙන් දිලෙනවා. එනිසා එම වෙරළ තීරයට “මාබල් බීච්” යන නම වැටී තිබෙනවා.

Related Articles