ජලයේ පියා – අමෙරිකාවේ මිසිසිපි ගංගාව

අමෙරිකාවේ මිනසෝටා හි පිහිටි ඉස්ටාකා විලෙන් ආරම්භ වන මිසිසිපි ගංගාව එරට ප්‍රාන්ත 10ක් හරහා ගොස් මෙක්සිකෝ බොක්කට එකතු වෙනවා.

Related Articles