ජපානයේ පූජනීය ගිනිකන්ද, ෆූජියාමා

ජපානයේ පූජනීය කන්ද වන ෆූජියාමා ඉතා සුන්දර නමුත්, අදටත් සක්‍රීය තත්ත්වයේ පවතින ගිනි කන්දක්.

Related Articles