අප්‍රිකාවේ උසම ගිනි කන්ද: කිලිමන්ජාරෝ

ටැන්සානියාව පිහිටි හිමෙන් වැසුණු ගිනි කන්දක් අනාගතයේ දී සක්‍රිය විය හැකි බවට භූ විද්‍යාඥයින් අනාවැකි පළකර තිබෙනවා.

Related Articles