ගල්කිස්ස-කන්කසන්තුරය යා කරන සුපිරි දුම්රිය

සුඛෝපභෝගී නගරාන්තර දුම්රියක් ගල්කිස්ස – කන්කසන්තුරය අතර ධාවනයට පසුගිය ජනවාරි 9 වැනිදා එක් වුණා. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

Related Articles