ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා නයගරා ඇල්ල

බ්‍රිතාන්‍ය යුගයේ ලංකාවේ සිටි කෝපි වගාකරුවෙකු, සිය පෙම්වතිය සිහිවන්නට ඇගේ නම යෙදූ දිය ඇල්ල කුමක්දැ යි ඔබට අනුමාන කරන්න පුළුවන් ද?

Related Articles