වැලි කතරේ අපූරු ලවණ විල- මළ මුහුද

ජෝර්දානය සහ ඊශ්‍රායලය අතර පිහිටා තිබෙන මළ මුහුද පිළිබඳව මෙම තොරතුරු මීට පෙර ඔබ අසා තිබුණා ද?

කවරයේ ඡායාරූපය- මළ මුහුදේ පාවෙන සංචාරකයෙක් - tripnstay.com

Related Articles