දකුණු මුහුදු තීරය හැඩකරන උස්සන්ගොඩ

දකුණු මුහුදු තීරයට ආසන්නයේ රතු පැහැති අමුතු පස් තට්ටුවක් පිහිටි බිමක් ගැන ඔබ දන්නවාද?

Related Articles