රාජ්‍ය ආයතන පාඩු පිට දුවන්න පුළුවන් ද?

ලංකාවේ රාජ්‍ය ආයතන දුවන්නේ පාඩු පිට.

ඒ හින්ද ම රාජ්‍ය ආයතන 400කට වැඩි ගණනක්

ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ආණ්ඩුව ලෑස්ති වෙනවා

අපි බලමු වැඩි පුර ම පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන මොනව ද කියලා.

Related Articles