බල ශක්ති අර්බුදයට මුහුදු දියෙන් ක්‍රියා කරන විදුලි පහනක්

කොළොම්බියාවේ මිගෙල් මොහිකා නිර්මාණය කළ මුහුදු ජලයෙන් ක්‍රියා කරන E-Dina Waterlight නම් විදුලි පහන පිළිබඳයි මෙම කෙටි වීඩියෝව.

Related Articles