ලෝකයට වින කරන ප්ලාස්ටික්

ඔබ දන්නවද? සාමාන්‍ය මිනිසෙක් දිනකට බැංකු කාඩ් පතක තරම් ප්‍රමාණයක ප්ලාස්ටික් ආහාරයට ගන්නවා. Micro Plasticවලින් මිනිසුන්ට සිදුවන හානියේ තරම තවම අනාවරණය වී නැහැ.

Related Articles