මිටියක් වැටුණු දුරක්!

ඉන්දියාවේ සහ ලංකාවේ අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත්වූ #PrayForNeasamani කියන ටැග් එක ගැන කුතුහලෙන් ද ඉන්නේ?

Related Articles