2022 ශ්‍රී ලංකාව විනාඩි 4 කින්…!

ගෙවුණු 2022 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ වැදගත් සිදුවීම් කිහිපයක් විනාඩි 4 ඇතුළත පෙළ ගස්වන්නට දැරූ වෑයමකි මේ.

Related Articles