රුසියානු – යුක්රේන අර්බුදයේ මුහුණුවර

රුසියානු ආරක්ෂක අංශ යුක්රේනයට ඇතුළුවීමත් සමඟ යුක්රේන – රුසියානු අර්බුදය නැවතත් අලුත් මුහුණවරකින් ආරම්භ වී තිබෙනවා. මේ 2018 වසරේ දෙරට අතර සිදු වූ ගැටුමක අතීතය ගැන විමසීමක්.

Related Articles