සුඩාන සිවිල් පාලන සිහිනය බොඳ කළ හමුදා ගැටුම්

සුඩානයේ හමුදා ජනරාල්වරුන් දෙදෙනෙකු අතර හටගත් ගැටුම, දීර්ඝකාලීන අභ්‍යන්තර යුද්ධයක් දක්වා පරිවර්තනය වීමේ අවධානමක් දැන් උද්ගත වී තිබෙනවා. සුඩාන මහජන අරගලයේ දැවැන්ත පසුබෑමකටත් එය හේතු විය හැකි යි.

article

දරුවන් බලා ගන්නා අමෙරිකාවේ අපූරු පුස්තකාල

පුස්තකාලයක ළදරු තොටිලි සවි කර තිබිය හැකි ද? මේ ක්‍රියාදාමය පිටුපස සිටින තනිකඩ මවක් වක බාර්බරා පවසන්නේ පුස්තකාලයක් යනු මුළු පවුලට ම සේවය ලබා දෙන තැනක් විය යුතු බව යි.

article

End of Articles

No More Articles to Load