ට්විටර් මත විමසුමට ඉලෝන් මස්ක් හිස නමයි ද?

ට්විටර් පරිශීලකයන්ගෙන් 57%ක් මස්ක් ඉල්ලා අස් විය යුතු බවත්, 43%ක ප්‍රතිශතයක් ඔහු තවදුරටත් රැඳී සිටිය යුතු බවත් ප්‍රකාශ කර තිබුණා.

article

‘My Car – My Patrol’ තියරියෙන් ‘Twitter’ දුවවන මස්ක්ට වැඩ වරදියි ද?

ජනාධිපති ධුරය දැරීමට ට්‍රම්ප් සුදුස්සකු නොවූ ආකාරයට ම ට්විටර් සමාගමේ හිමිකාරිත්වය දැරීමට මස්ක් සුදුස්සෙක් නොවන බව සමහරු පෙන්වා දෙති

article

‘මනුෂ්‍යත්වය’ උදෙසා ට්විටර් මිල දී ගත් එලෝන් මස්ක් 

තමන් ට්විටර් මිල දී ගන්නේ එමඟින් මනුෂ්‍යත්වයට උපකාර කිරීමට තමන්ට හැකිවන බවට පවතින විශ්වාසය නිසා යයි මස්ක් කිය යි.

article

End of Articles

No More Articles to Load