එක්සත් ජනපද ටික්ටොක් තහනම දේශපාලන වුවමනා මත කළ දෙයක් ද?

රජයට අයත් මෙවලම් හරහා ටික්ටොක් යෙදවුම භාවිතය තහනම් කර ඇත්තේ හුදු දේශපාලන අවශ්‍යතා සහ ව්‍යාජ පුවත් මත පදනම් ව බව ටික්ටොක් සමාගම චෝදනා කර තිබිණි.

article

ට්විටර් මත විමසුමට ඉලෝන් මස්ක් හිස නමයි ද?

ට්විටර් පරිශීලකයන්ගෙන් 57%ක් මස්ක් ඉල්ලා අස් විය යුතු බවත්, 43%ක ප්‍රතිශතයක් ඔහු තවදුරටත් රැඳී සිටිය යුතු බවත් ප්‍රකාශ කර තිබුණා.

article

End of Articles

No More Articles to Load