ස්වාභාවික අවදානම් ගැන කලින්ම දැනගන්න DEWN App එක දාගන්න

නිවර්තන කලාපීය රටක් වශයෙන් අපි ස්වාභාවික ආපදා රැසකට මුහුණ දෙනවා. ඒවායෙන් ආරක්ෂා වෙන්න දැන් DEWN App එක උදව් වෙනවා.

Related Articles