අලුත් උපාංග හැඩ කළ ඔක්තෝබර් Apple Event එක

වසරේ අග භාගය තාක්ෂණික ලෝකය කැලඹෙන උපාංග එළිදැක්වෙන කාලයක්. තාක්ෂණික සමාගම්වල නව නිපැයුම් ඒ කාලය ඇතුළත හඳුන්වා දීම දැන් නැවතත් සිදු වනවා. මෙම වීඩියෝව පසුගිය දා පැවැත්වුණු Apple October Event එක පිළිබඳ ව යි.

Related Articles