හැමෝටම ත්‍රිමාණ මුද්‍රිත ගිනි අවි?

ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ තාක්ෂණය මගින් නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කිරීමට හැකි වුණත්, එහි අඳුරු පැත්තකුත් තිබිය හැකියි.

Related Articles