ඉන්දියාවෙන් හඳට යන Chandrayaan-2

පසුගිය 22 දා අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන් සඳෙහි පරික්ෂා නොකරන ලද කොටසක් ගවේශනය වෙනුවෙන් චන්ද්‍රයාන් 2 නම් රොකට්ටුව දියත් කළා.

Related Articles