අපේ රටේ Microsoft ගැන දන්නවා ද?

Microsoft කිව්වම නොදන්න කෙනෙක් නැති තරම්. ඒත් ලෝකය පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන මේ සන්නාමය ලංකාවේ කරන්නේ මොනවා ද කියලා ඔබ සමහරක් විට නොදන්නවා වෙන්න පුලුවන්. මේ ඒ ගැනයි.

Related Articles