ස්පර්ශයෙන් අවකාශයට මාරු වුණු storage

ලෝකයේ මෑතකාලීනව ඉතාමත් වේගයෙන් වෙනස් වුන තාක්ශණයක් විදියට අවකාශ දත්ත ස්ථාපන් එහෙම නැත්නම් cloud data storage හඳුන්වන්න පුලුවන්. මේ ඒ ගැනයි.

Related Articles