පරිගණක ක්‍රීඩාවල අනාගතය stadia ද?

අලුතින් එන පරිගණක ක්‍රීඩාවන් ක්‍රීඩා කරන්න තරමක් වැඩි performance සහිත පරිගණකයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කියන්න යන්නේ ඕනෑම උපාංගයකින් පරිගණක ක්‍රීඩා කළ හැකි google සමාගමේ stadia සේවාව ගැන.

Related Articles