ලේසර් යොදාගෙන ලෝකයේ හැඩය දකින LIDAR

වවුලන්ගෙන් සහ ඩොල්ෆින්ලාගෙන් ඉගෙන ගෙන අපි හදා ගත්තු රේඩාර්, සෝනාර් තාක්ෂණයන්ගෙන් එහාට ගිහින් ලේසර් යොදා ගන්නා තාක්ෂණයක් ගැනයි මේ.

Related Articles